Všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu predávajúceho Záchranná zdravotná služba SR, a.s. (ďalej len "VOP") v_01_2021

I.
Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Záchranná zdravotná služba SR, a.s., so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO 44 797 621, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4781/B je prevádzkovateľom elektronického obchodu, prostredníctvom ktorého ponúka tovar a/alebo služby iným prevádzkovateľom živnosti a/alebo spotrebiteľom.
 2. Podrobnosti právneho vzťahu, ktorého predmetom je predaj tovaru a poskytovanie služieb na základe zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho (ďalej len ako „Zmluva“) sú určené týmito VOP, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
 3. Na účely týchto VOP majú nasledovné pojmy tento význam:
  a) Predávajúci:
      Obchodné meno: Záchranná zdravotná služba SR, a.s.
      Sídlo: Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava
      IČO: 44 797 621 IČ DPH: [•]
      DIČ: [•]
      Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4781/B
      Adresa elektronického obchodu: www.zzssr.sk
      Telefón: +421 [•]
      E-mail: [•]@zzssr.sk
      Bankové spojenie: [•] IBAN: SK[•]
      Adresa pre uplatnenie reklamácie: [•]
  b) Kupujúci:
       Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Predávajúcim uzavretím Zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru alebo poskytnutie služby na internetových stránkach elektronického obchodu Predávajúceho.
  c) Tovar:
      Tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke na internetových stránkach elektronického obchodu Predávajúceho.
  d) Orgán dozoru:
       Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava.
  e) Elektronický obchod:
      
  internetová stránke www.zzssr.sk, ktorá ponúka katalóg tovarov a služieb Predávajúceho a umožňuje Kupujúcemu, aby prostredníctvom tam zverejneného formulára odoslal Predávajúcemu návrh na uzavretie Zmluvy.
 4. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú Zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú mať ustanovenia Zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.
 5. Zoznam Tovaru v elektronickom obchode Predávajúceho je katalógom bežne dodávaného Tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených Tovarov. Dostupnosť Tovaru bude pre Kupujúceho potvrdená/upresnená na základe písomného alebo telefonického dotazu Kupujúceho. Hlavné vlastnosti konkrétneho Tovaru sú uvedené priamo v elektronickom obchode Predávajúceho.

II.
Objednávka a uzavretie Zmluvy

 1. Kupujúci objednáva Tovar Predávajúceho prostredníctvom vyplneného a odoslaného formulára v elektronickom obchode Predávajúceho (ďalej len ako „Objednávka“).
 2. Pri vytvorení Objednávky Kupujúci najskôr vyberie Tovar, o ktorý má záujem, požadované množstvo, spôsob doručenia a spôsobu platby. Kupujúci potvrdí svoju Objednávku, čím podá Predávajúcemu záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy.
 3. Kupujúci odoslaním Objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na Zmluvu uzavretú na internetových stránkach elektronického obchodu Predávajúceho a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniknuté najmä pri uzatváraní Zmluvy a reklamácii Tovaru, a že bol oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 4. Objednávka od Kupujúceho, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom musí obsahovať tieto údaje:
  a) obchodné meno Kupujúceho
  b) sídlo alebo miesto podnikania Kupujúceho
  c) IČO a IČ DPH Kupujúceho
  d) meno a priezvisko osoby zodpovednej za objednávku
  e) kód a názov Tovaru (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu)
  f) množstvo objednaného Tovaru
  g) telefonický a e-mailový kontakt Kupujúceho
  h) vybraný spôsob platby a doručenia Tovaru i) adresa pre doručenie Tovaru
 5. Objednávka od Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom (ďalej len ako „Spotrebiteľ“) musí obsahovať tieto údaje:
  a) meno a priezvisko Kupujúceho
  b) adresu Kupujúceho
  c) kód a názov Tovaru (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu)
  d) množstvo objednaného Tovaru
  e) telefonický a e-mailový kontakt Kupujúceho
  f) vybraný spôsob platby a doručenia Tovaru
  g) adresa pre doručenie Tovaru
 6. Zmluva nadobúda platnosť akceptovaním Objednávky Predávajúcim. Objednávka je Predávajúcim akceptovaná na základe e-mailového potvrdenia Kupujúcemu o akceptovaní Objednávky, ktoré Predávajúci Kupujúcemu odošle bez zbytočného odkladu po prijatí Objednávky a overení dostupnosti a termínu dodania Tovaru.
 7. Akceptovanie Objednávky obsahuje identifikáciu Kupujúceho, identifikáciu Predávajúceho, jedinečné číslo Objednávky, dátum a čas prijatia Objednávky do systému Predávajúceho, názov, množstvo a cenu objednaného Tovaru, spôsob doručenia a jeho cenu, celkovú cenu objednávky a informácie o dobe dodania objednaného Tovaru.
 8. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom mu sú doručené.
 9. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefonickú komunikáciu) si hradí Kupujúci sám.
 10. Všetky oznámenia Predávajúceho akýmkoľvek spôsobom súvisiace s Objednávkou, resp. Zmluvou, budú Kupujúcemu doručované na elektronickú adresu uvedenú Kupujúcim v Objednávke.

III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predávajúci je povinný dodať na základe akceptovanej Objednávky Kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
 2. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi (záručný list, dodací list, daňový doklad v slovenskom jazyku).
 4. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny za Tovar dodaný Kupujúcemu.
 5. Kupujúci je povinný prevziať objednaný Tovar.
 6. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie Tovaru.
 7. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie Tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 8. Kupujúci má právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

IV.
Stornovanie Objednávky a zmeny Zmluvy

 1. Do momentu nadobudnutia platnosti Zmluvy, teda do doručenia akceptácie Objednávky Predávajúcim Kupujúcemu je Kupujúci oprávnený jednostranne stornovať Objednávku. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania Objednávky oznámi Predávajúci Kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
 2. Kupujúci je oprávnený požiadať Predávajúceho o zmenu alebo storno Objednávky aj v prípade, že Zmluva už nadobudla platnosť akceptáciou Objednávky zo strany Predávajúceho, avšak výlučne pred fakturáciou alebo expedíciou Tovaru. Kupujúci takúto žiadosť môže podať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou) a Predávajúci mu bezodkladne písomnou formou (e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky oznámi, či tejto žiadosti vyhovie.
 3. Kupujúci je oprávnený stornovať Objednávku, a to aj už akceptovanú Predávajúcim, v prípade nedodania objednaného Tovaru na adresu Kupujúceho Predávajúcim v lehote do 14 dní od doby dodania Tovaru uvedenej v záväznej akceptácii Objednávky. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, je Predávajúci povinný vrátiť ju v celej výške Kupujúcemu do 14 kalendárnych dní od stornovania Objednávky, a to bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
 4. Predávajúci je oprávnený jednostranne zrušiť Objednávku, ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na Objednávke, a to najmä chybne uvedený e-mail alebo telefónne číslo Kupujúceho alebo v prípade, že údaje uvedené Kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať Kupujúcemu záväznú akceptáciu Objednávky.
 5. Predávajúci je oprávnený jednostranne zrušiť Objednávku, a to aj už záväzne akceptovanú, v prípade, že objednaný Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa Tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je Predávajúci povinný kontaktovať Kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, je Predávajúci povinný vrátiť ju v celej výške Kupujúcemu do 14 kalendárnych dní od zrušenia Objednávky, a to bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nemá povinnosť s Kupujúcim uzavrieť Zmluvu. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy uzavretej s Kupujúcim, ktorý v niektorom z predchádzajúcich vzťahov týkajúcich sa záväzkov s Predávajúcim porušil svoju zmluvnú alebo zákonnú povinnosť podstatným spôsobom.
 7. Ak Predávajúci odstúpi od Zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú Kupujúcim v Objednávke a vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu Tovaru, ak už bola uhradená.

V.
Odstúpenie Kupujúceho od Zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).
 2. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia Tovaru (ďalej len ako „lehota na odstúpenie od Zmluvy“) bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 3. Spotrebiteľ odoslaním Objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 4. Odstúpenie od Zmluvy musí Spotrebiteľ urobiť písomnou formou (e-mailom alebo poštou) prostredníctvom formulára.
 5. Odstúpenie od Zmluvy musí obsahovať identifikáciu Spotrebiteľa, číslo a dátum Objednávky, presnú špecifikáciu Tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od Zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru je povinný doručiť Predávajúcemu Tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod., a to osobne alebo vo forme poistenej zásielky.
 6. Ak je predmetom Zmluvy poskytnutie služby a s jej poskytovaním sa začne pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby Spotrebiteľ právo na odstúpenie od Zmluvy. Spotrebiteľ musí so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy preukázateľne súhlasiť a musí byť riadne poučený o skutočnosti, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby Spotrebiteľ právo na odstúpenie od Zmluvy.
 7. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, Spotrebiteľ je povinný uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v Zmluve.
 8. V prípade, že Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, vráti mu Predávajúci už zaplatenú kúpnu cenu za Tovar uvedenú v záväznom akceptovaní Objednávky alebo jej časť bezhotovostným prevodom na účet Spotrebiteľa určený Spotrebiteľom písomnou formou (e-mailom alebo poštou) v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy a doručenia Tovaru Predávajúcemu, ak bolo predmetom Zmluvy dodanie tovaru.
 9. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od Zmluvy Spotrebiteľovi kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré Spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním Tovaru, ak Spotrebiteľ predloží Predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním Tovaru. Náklady na vrátenie Tovaru znáša Predávajúci iba v tom prípade, ak Tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za Tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje Tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke Tovaru v elektronickom obchode Predávajúceho.
 10. Za náklady, ktoré Spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním Tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie Objednávky, najmä náklady na dopravu, dodanie a poštovné (náklady najlacnejšieho z ponúkaných spôsobov doručenia), cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým Spotrebiteľ urobil návrh na uzavretie Zmluvy, alebo cena za pripojenie Spotrebiteľa na internetovú stránku Predávajúceho, počas ktorej Spotrebiteľ vyplnil a odoslal Objednávku na internetovej stránke alebo napísal a odoslal e-mail s Objednávkou Tovaru v trvaní 30 minút.
 11. V prípade, že Spotrebiteľ nesplní niektorú z povinností alebo podmienok uvedených v tomto článku VOP, odstúpenie od Zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním Tovaru naspäť Spotrebiteľovi.
 12. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je najmä:
  a) predaj Tovaru, ktorý bol zhotovený/upravený podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,
  b) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo rýchlemu zníženiu akosti,
  c) predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  d) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený a z hygienických dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia nie je vhodné takýto Tovar vrátiť,
  e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového programu, pokiaľ Spotrebiteľ porušil/rozbalil ich pôvodný ochranný obal,
  f) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

VI.
Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý Tovar v lehote podľa Zmluvy, najneskôr však pri prevzatí Tovaru.
 2. Ceny Tovaru sú v elektronickom obchode Predávajúceho uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, pokiaľ nie je pri cene vyslovene uvedené, že cena je uvedená bez tejto dane. K cene Tovaru môžu byť pripočítané náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady, o výške ktorých bude Kupujúci informovaný najneskôr pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu Tovaru dohodnutú v Zmluve vrátane nákladov na doručenie Tovaru formou dobierky v mieste dodania Tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho uvedený v záväznej akceptácii Objednávky.
 4. Pri voľbe platby bankovým prevodom uhradí Kupujúci cenu Objednávky pred jej vybavením na bankový účet Predávajúceho. Pre vybavenie Objednávky je potrebné uhradiť platbu pod variabilným symbolom, ktorým je číslo Objednávky uvedené v akceptácii Objednávky Predávajúcim. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.
 5. V prípade platby na dobierku pri prevzatí Tovaru od prepravcu si Predávajúci vyhradzuje právo pripočítať náklady za vybavenie dobierky k sume Objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.
 6. Ceny uvedené na internetových stránkach elektronického obchodu Predávajúceho platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov Tovaru.
 8. V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu za Tovar dohodnutý v Zmluve, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

VII.
Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný akceptovanú Objednávku Kupujúceho vybaviť a Tovar dodať Kupujúcemu v lehote najneskôr do 14 dní od doby dodania Tovaru uvedenej v záväznej akceptácii Objednávky. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania Tovaru Predávajúcim v uvedenej lehote odstúpiť od Zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
 2. Kupujúci je povinný prevziať Tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii Objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomnou formou (e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky inak.
 3. V prípade, ak Predávajúci dopraví Tovar Kupujúcemu na miesto určené v Zmluve Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať Tovar osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie Tovaru uvedeného v Zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní Tovaru, a to dodací list alebo tlačivo prepravcu resp. poštovej spoločnosti, potvrdzujúce prevzatie Tovaru. Tretia osoba poverená Kupujúcim na prevzatie Tovaru je povinná pri preberaní Tovaru preukázať sa platným splnomocnením na prevzatie Tovaru uvedeného v Zmluve.
 4. V prípade, ak je miestom doručenia Tovaru prevádzka Predávajúceho je Kupujúci povinný prevziať Tovar do 7 pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomnou formou (e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky inak. V prípade, ak Kupujúci Tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v Zmluve, akceptácii objednávky, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy a predať Tovar tretej osobe.
 5. V prípade, ak je miestom určenia Tovaru adresa určená v Zmluve, je Kupujúci povinný prevziať Tovar podľa podmienok určených doručovateľskou spoločnosťou. Ak bude potrebné dodávku Tovaru opakovať nad rámec podmienok doručovateľskej spoločnosti z dôvodu nevyzdvihnutia Tovaru Kupujúcim na mieste určenom v Zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä náklady na opakované dodanie Tovaru.
 6. Kupujúci je povinný skontrolovať Tovar hneď po doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že Tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť doručovateľskej spoločnosti a za jej prítomnosti skontrolovať stav Tovaru. V prípade zistenia poškodenia Tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia Tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľská spoločnosť. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady Tovaru, zľavu na Tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád Tovaru dodať Kupujúcemu nový Tovar.
 7. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia Tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii Objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia Tovaru Kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia Tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní Tovaru. Súčasťou dodávky nie je inštalácia Tovaru, ibaže sa tak Predávajúci a kupujúci písomne dohodli.
 8. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za Tovar.
 9. Do doby prechodu vlastníckych práv z Predávajúceho na Kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe, má Kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako Tovar Predávajúceho.

VIII.
Reklamačné a záručné podmienky

 1. Ustanovenia tohto článku vrátane poskytnutej záruky sa vzťahujú výlučne na Tovar resp. nároky z vád Tovaru, ktorý bol zakúpený v elektronickom obchode Predávajúceho Spotrebiteľom. Práva a povinnosti vyplývajúce z uplatnenia nárokov z vád Tovaru ako aj postup a spôsob vybavenia uplatnených nárokov z vád Tovaru sa v ostatných prípadoch riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ďalších súvisiacich predpisov upravujúcich postavenie a uplatňovanie nárokov z vád tovaru medzi podnikateľskými subjektmi.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Spotrebiteľom. V prípade, že predmetom Zmluvy je použitý Tovar, Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu, Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá ani za vady Tovaru, na ktoré bol Spotrebiteľ pri uzatváraní Zmluvy upozornený.
 3. Na Tovar je Spotrebiteľovi poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Spotrebiteľovi môže Predávajúci na vybrané druhy Tovaru poskytnúť dlhšiu záruku, pričom v záručnom liste Predávajúci určí podmienky a rozsah tejto záruky.
 4. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Tovaru Spotrebiteľom. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 5. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou Tovaru, teda dobou, po ktorú pri správnom používaní a správnom ošetrovaní, vrátane údržby môže Tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.
 6. Za vadu Tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je Tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Spotrebiteľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 7. Ak má reklamovaný Tovar odstrániteľnú vadu, má Spotrebiteľ právo na:
  a) bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady,
  b) výmenu Tovaru alebo súčasti Tovaru, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady,
  c) výmenu Tovaru, ak Spotrebiteľ pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže Tovar riadne užívať.
 8. Ak má reklamovaný Tovar neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na:
  a) výmenu Tovaru,
  b) odstúpenie od Zmluvy.
 9. Ak má reklamovaný Tovar neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 10. Spotrebiteľ má nárok na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.
 11. Vady Tovaru musí Spotrebiteľ uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistil.
 12. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady Tovaru uplatňuje Spotrebiteľ u Predávajúceho poštou spolu s kópiou daňového dokladu a dôvodom reklamácie zaslanou na adresu uvedenú v článku I, ods. 3 písm. a). Predávajúci odporúča Spotrebiteľovi za účelom možnosti preukázania zaslania zásielky v prípade jej straty zaslať reklamovaný Tovar Predávajúcemu ako aspoň doporučenú zásielku. Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady Tovaru – reklamáciu sa považuje okamih doručenia reklamovaného Tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi a príslušenstvom Predávajúcemu.
 13. Ku každému Tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Spotrebiteľovi priložený doklad o kúpe Tovaru, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad (záručný list). Reklamovať je možné len Tovar zakúpený u Predávajúceho, ktorý je úplne zaplatený.
 14. Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie Predávajúci odporúča Spotrebiteľovi, aby čo najvýstižnejšie popísal vadu, pre ktorú Tovar reklamuje, pričom Predávajúci je povinný zaoberať sa len vadou Tovaru, ktorá bola zo strany Spotrebiteľa reklamovaná.
 15. Pri uplatnení zodpovednosti za vady Tovaru je Spotrebiteľ povinný preukázať, že reklamovaný Tovar zakúpil u Predávajúceho. Predávajúci odporúča za týmto účelom predložiť najmä doklad o kúpe.
 16. Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci je povinný poučiť ho o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru v záručnej dobe podľa Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv Spotrebiteľ uplatňuje, určí Predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.
 17. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie reklamácie.
 18. Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie Spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, Predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie obsahuje okrem iného identifikáciu Predávajúceho a Spotrebiteľa, čo je obsahom reklamácie podľa Spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis Predávajúceho.
 19. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný Tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný Tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný.
 20. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len ako „odborné posúdenie“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.
 21. Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúce zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 22. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 23. O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je predávajúci povinný informovať Spotrebiteľa, a to na e-mailovú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov, podľa ktorých bude možné Spotrebiteľa upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného Tovaru. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 24. V prípade, že si Spotrebiteľ nevyzdvihne reklamovaný Tovar v stanovenej lehote Predávajúcim, je Predávajúci oprávnený si účtovať primerané skladné. O tomto postupe musí Predávajúci Spotrebiteľa vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dostatočnú lehotu k prevzatiu Tovaru.
 25. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Spotrebiteľom zaniká:
  a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo Tovaru,
  b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
  c) uplynutím záručnej doby Tovaru,
  d) mechanickým poškodením Tovaru spôsobeným Spotrebiteľom,
  e) používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,
  g) poškodením Tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  h) poškodením Tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  j) zásahom do Tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

IX.
Alternatívne riešenie sporov

 1. Účelom tohto článku je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi nimi.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť.
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – pozri Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

X.
Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci pri uzatváraní a plnení Zmluvy a pri uplatňovaní nárokov z nej, prípadne pri iných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním elektronického obchodu spracúva osobné údaje Kupujúceho a ďalších osôb podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Podmienky spracúvania osobných údajov sú dostupné na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho a Kupujúci je povinný sa s nimi oboznámiť pred tým, ako akékoľvek osobné údaje Predávajúcemu poskytne.
 2. Ak Kupujúci poskytne Predávajúcemu osobné údaje aj iných osôb, musí disponovať primeraným právnym základom pre takéto poskytnutie osobných údajov, ktorého existenciu je povinný Predávajúcemu na požiadanie preukázať. Kupujúci zároveň zodpovedá za to, že takéto osoby boli vopred informované o poskytnutí ich osobných údajov Predávajúcemu, ako aj o tom, že informácie o spracúvaní osobných údajov Predávajúcim sú zverejnené na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

XI.
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia ak si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.
 2. Otázky, ktoré nie sú výslovne riešené týmito VOP a/alebo Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to v prípade právneho vzťahu medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom najmä Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v prípade právneho vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je podnikateľom najmä Obchodným zákonníkom.
 3. Každé ustanovenie týchto VOP a/alebo Zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia týchto VOP a/alebo Zmluvy.
 4. Pokiaľ sú v týchto VOP alebo v Zmluve uvedené odkazy na príslušné všeobecne záväzné právne predpisy platné v čase vydania tejto verzie VOP alebo v čase uzavretia Zmluvy, ktoré boli v priebehu ich platnosti zmenené alebo nahradené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, považujú sa tieto odkazy za odkazy na tie všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými boli nahradené v ich platnom znení.
 5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Zmluvy a Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave, 15.05.2021  

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

v súlade s ustanovením § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci:
Obchodné meno: Záchranná zdravotná služba SR, a.s.
Sídlo: Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava
IČO: 44 797 621
IČ DPH: [•]
DIČ: [•]
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4781/B
Elektronický obchod: www.[•].sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

........................................................................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia: ........................................................................................................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ............................................................................................................................

Adresa spotrebiteľa: ..................................................................................................................................................

Dôvod odstúpenia od zmluvy (nepovinné): ......................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu (IBAN): ................................................................................

Podpis spotrebiteľa: ..................................................................................................................................................

Dátum: ..........................................................................................................................................................................